การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2560 และงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออก จากตำแหน่งตามวาระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลกรรมการอิสระที่สามารถเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หลักฐานการแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม ณ ห้องแคทลียา ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ เลขที่ 9/9 ถนน วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


เอกสาร ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ


เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558