ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
  2558 2559 2560  
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและการให้บริการ 19,328 15,006 17,525  
นํ้าตาล 14,352 10,888 13,062  
กากน้ำตาล 766 448 443  
ผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายนํ้าตาล 222 17 -  
ไฟฟ้า 538 700 584  
เอทานอล 1,639 1,634 1,654  
เยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อย 1,305 896 1,261  
อื่นๆ 505 422 521  
รายได้อื่น 116 91 668  
รายได้รวม 19,444 15,096 18,193  
กำไรสุทธิ 730 (513) 645  
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)
รวมสินทรัพย์ 18,793 16,052 17,816  
สินทรัพย์หมุนเวียน 5,578 4,218 6,201  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,215 11,835 11,615  
รวมหนี้สิน 10,101 8,231 9,704  
หนี้สินหมุนเวียน 4,949 3,643 5,584  
หนี้สินไม่หมุนเวียน 5,152 4,588 4,120  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,692 7,822 8,112  
อัตราส่วน (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่อง 1.13 1.16 1.11  
อัตราส่วนหนี้/ทุน 1.16 1.05 1.20