รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 03/05/2561 ประเภท : XD

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น  
1.  บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด 1,360,800,000 35.25  
2.  บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด 972,000,010 25.18  
3.  BANK OF SINGAPORE LIMITED 243,138,600 6.30  
4.  นายศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล 190,698,000 4.94  
5.  DBS BANK LTD 128,000,000 3.32  
6.  นายศิรพัทธ์ ศิริวิริยะกุล 120,892,900 3.13  
7.  นายภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเลิศกุล 114,646,200 2.97  
8.  นางเนาวรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุล 96,652,226 2.50  
9.  KING WAN CORPORATION LIMITED 87,267,000 2.26  
10.  นายภูมิรัฐ หวังปรีดาเลิศกุล 62,492,000 1.62  
11.  น.ส.ศิรอาภา ศิริวิริยะกุล 38,880,000 1.01  
12.  นางวีณา ธรณนิธิกุล 34,016,700 0.88  
13.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 30,857,309 0.80  
14.  นางหทัย ศิริวิริยะกุล 29,160,000 0.76  
15.  นายประสงค์ ศิริวิริยะกุล 27,216,000 0.71  
16.  นายณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล 27,216,000 0.71  
17.  KING WAN INDUSTRIES PTE. LTD. 25,074,000 0.65  
18.  MISSCHUA ENG ENG 21,544,000 0.56  
ยอดรวม 3,610,550,945 93.55