นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50.0 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด หรือไม่ถูกจำกัดโดยสัญญาเงินกู้ และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวนั้นให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ทั้งนี้ หากบริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการลงทุน บริษัทฯ จะขออนุญาตผู้ถือหุ้นในการพิจารณาขอยกเว้นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อนำเงินไปสนับสนุนการลงทุนเป็นครั้งๆ ไป

บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อยหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่างๆ ทั้งหมด โดยจะพิจารณาประกอบกับกระแสเงินสด ฐานะการเงินสภาพคล่อง และแผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาด้วย

  วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)  
  23 ก.พ. 2561 02 พ.ค. 2561 17 พ.ค. 2561 0.15  
  24 ก.พ. 2560 02 พ.ค. 2560 16 พ.ค. 2560 0.10  
  22 ก.พ. 2559 29 เม.ย. 2559 18 พ.ค. 2559 0.10  
  23 ก.พ. 2558 29 เม.ย. 2558 18 พ.ค. 2558 0.18  
  12 พ.ค. 2557 26 พ.ค. 2557 11 มิ.ย. 2557 0.30  

หมายเหตุ: **อยู่ระหว่างนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวันที่ 24 เมษายน 2560