จรรยาบรรณธุรกิจ
จรรยาบรรณธุรกิจ
ขนาดไฟล์ : 390 KB.
จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการของกลุ่ม KTIS มีเจตนารมณ์ให้การส่งเสริมและพัฒนาให้กลุ่ม KTIS เป็นองค์กรที่มีการกำกับกิจการและการบริหารจัดการที่ดีเลิศเพื่อให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้าโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น, ลูกค้า, พนักงาน, เกษตรกรและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ทางกลุ่ม KTIS จึงได้จัดทำประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งมีแนวทางสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาลที่เป็นหลักการในการบริหารองค์กรที่ได้รับการยอมรับกันทั่วไป และเป็นหลักการที่ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทั้งหมดยึดถือปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจนี้เพื่อบรรลุถึงเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้น

คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจเป็นประจำทุกปีเพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทั้งนี้ กลุ่ม KTIS ถือว่าประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ "ระเบียบข้อบังคับการทำงานของกลุ่ม KTIS" ที่พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด