หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
KTIS   5.90 THB
  - (-%)
ปริมาณซื้อขายหุ้น 26,600
ต่ำสุด
5.85
สูงสุด
5.90

ปฏิทิน
นักลงทุน

23 เมษายน 2561
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561